Bilgi İstiyorum

İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikamız

TRYCON’un İSG kapsamındaki temel ilke ve değerleri aşağıda verilmiştir.

 • İş güvenliğinde örnek ve sahiplenen yöneticiler
 • Sürekli gelişimi ve önleyici risk yönetimini esas alan yönetim şekli
 • Bilinçli ve eğitimli çalışanlar
 • Alt Yüklenicileri sisteme dahil etme ve performans takibi
 • Uyumluluk takibi
 • İyi uygulamaları teşvik etme ve ödüllendirme

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Proaktif yaklaşım; Risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi ile başlar. İş öncesi risk değerlendirmeleri, İş Tehlike Analizleri ve iş başı toplantıları TRYCON İSG risk yönetiminin ana basamaklarını oluştur ve risk analizlerinde belirlenen önlemler kazaların önlenmesinde kullanılır. Biz TRYCON olarak tüm kazaların; doğru bakış açısı, doğru planlama ve etkin uygulamalar ile önlenebilir olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden TRYCON genelinde yapılan her aktivite sahip olduğu riskler ile değerlendirilir ve ilgili prosedürler bu riskler göz önüne alınarak oluşturulur. TRYCON İSG prosedürleri 5 ayrı kategoride hazırlanmış ve uygulanmaktadır.

SIFIR KAZA

BÜTÜN KAZALAR ÖNLENEBİLİR olduğu için bütün faaliyetlerimizde “Sıfır Kaza” hedefini sürdürmekteyiz; çalışanlarımız ve paydaşlarımız da bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Şirket Yönetimi, hiçbir şeyin çalışan ve paydaşlarımız için bu hedeften ödün vermeye sebep olamayacağına inanmakta ve bu hedefe ulaştıracak girişimleri ve çabaları güçlü bir şekilde desteklemekte ve takdir etmektedir.

TRYCON ’nun nihai hedefi olan “Sıfır Kaza” ‘ya ulaşmak için:

 • Şirket Yönetimi tarafından “özü sözü bir olmak” ve “örnek teşkil etmek” suretiyle güçlü bir taahhüt sergilenmektedir
 • Çalışanların katılımı; konu iş güvenliğine geldiğinde tüm TRYCON Çalışanları “çekinmeden” konuşmaya yetkilidir.

EĞİTİM

İyi yapılandırılmış bir eğitim sisteminin, TRYCON İSG Sisteminin çalışanlara aktarılmasında çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu aktarım İSG Yönetim sistemimizin uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir.

TAŞERON YÖNETİMİ

Taşeronlarımızı kendi çalışanlarımızdan ayırmıyoruz. Tüm taşeronlarımıza kendimizi sorumlu tuttuğumuz aynı İSG standartlarını uyguluyor ve taşeronlarımızdan bu standartlara uymalarını bekliyoruz.

İSG PERFORMANSI

Projelerimizin İSG performansları proaktif ve reaktif parametreler üzerinden takip edilmektedir. Kaza araştırması ve raporlaması, kazaların tekrar olmasını önlemek için İSG Yönetim Sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu amaçla, tüm kaza ve olaylar kök sebeplerinin belirlenebilmesi için detaylı olarak araştırılmaktadır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan “Kazanılan Dersler” gerekli önlemlerin alınabilmesi için tüm TRYCON Organizasyonuyla paylaşılmaktadır. Elde ettiğimiz deneyim ve önceki olaylardan edindiğimiz dersler sonucunda, TRYCON 12 Hayati Kritik Aktivitesi belirlenmiştir. Yapılan tüm çalışmalarda bu 12 Hayati Kritik aktivite ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetilmesi beklenmektedir.

HAYATİ 12 KRİTİK AKTİVİTE

 • Eş zamanlı Aktiviteler
 • Yüksekte Çalışma
 • Yükseltilmiş Çalışma Platformları
 • Araç Kullanma
 • Zemin Boşlukları
 • Araç & Ekipman ve İnsan Etkileşimi
 • Kazı Çalışmaları
 • Makine Korumaları
 • Kapalı Alanlar
 • Etiketleme ve Kilitleme
 • Kaldırma, Saplanma Operasyonları ve Personel Çalışma Platformları

SAĞLIK

Çalışanlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Tüm faaliyetlerimizde sağlık ekiplerimiz görev alır ve çalışanlarımız herhangi bir kısıtlama olmaksızın her ihtiyaç duyduklarında tıbbi desteğe ulaşabilirler. İş Sağlığı ve Hijyeni prosedürleri, TRYCON İSG İstemimin 5 ana başlığından bir tanesini oluşturmaktadır. Sağlık ve Hijyenle ile ilgili uygulamalar bu başlık altındaki prosedürlere uygun olarak yapılmaktadır.

E-Bülten Kaydı

E-bülten kaydınız başarılı bir şekilde oluşturulmuştur.
Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

Trycon İnş. Gayrimenkul A.Ş, mağazalarımızdan veya www.trycon.com.tr alan adlı internet sitemiz üzerinden aldığınız hizmetler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Trycon İnş. Gayrimenkul A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1. Veri Sorumlusu

Unvanı      : Trycon İnş. Gayrimenkul A.Ş. 
Adres        : Tabaklar Mahallesi Hüsnü EKEN Sokak No:4/2 Karacabey / BURSA
Tel / Fax    : (0224) 676 87 70
MERSİS    : 0859064757100001

2. İşleme Amaçları

Alışveriş esnasında toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:

 • KVKK’nın 5/2/a maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve 5/2/ç maddesi kapsamında veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,
 • KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamın ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve Trycon lokasyonlarında kameralar aracılığı ile güvenliğin sağlanabilmesi,
 • KVKK’nın 5/2/c maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Trycon’dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifası için hizmet bedelinin ödenmesi gibi gerekli işlemlerin yerine getirilmesi (kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullandığımız aracı hizmet sağlayıcının sunucusunun yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına aktarım gerçekleştirilecektir), Trycon tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Trycon web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, katılmanız halinde çekiliş vb. hususların gereğinin yerine getirilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Trycon’un etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,
 • KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Trycon’un hem kendilerinin hem de anlaşmalı oldukları 3. firmaların ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlere ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Trycon’un sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi,

3.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerektiği takdirde resmi mercilere www.trycon.com.tr alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Trycon web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.  

4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaç ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz internet sitesine üyelik başvurunuz esnasında, üyeliğiniz boyunca veya üye olmadan alışverişe devam etmeniz halinde alışveriş esnasında yazılı olarak elektronik ortamda veya mağazalarımızdan alışveriş yaparken fiziki ortamda veya bizlerle iletişime geçtiğinizde sözlü olarak toplanmaktadır.

 5.  İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini   isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle      kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde  linkinde yer alan formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 • Şirket’in Tabaklar Mahallesi Hüsnü EKEN Sokak No:4/2 Karacabey / BURSA adresine gelerek,
 • Şirket’in Tabaklar Mahallesi Hüsnü EKEN Sokak No:4/2 Karacabey / BURSA adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla gönderilerek veya

Trycon bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman  elektronik posta yoluyla veya Tabaklar Mahallesi Hüsnü EKEN Sokak No:4/2 Karacabey / BURSA adresine gelerek bildirebilirsiniz.